โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ธนบดี ศรีธนนันท์

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วรลักษณ์ รักเกียรติงาม

แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

อาจารย์สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ำ
หัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

อาจารย์อภิชาติ คำปลิว


นายพรประสิทธิ์

นางสาวรุ่งทิวา รังกาพินธุ์

นางสาววนัชพร เพาะปลูก

นางจิราวรรณ สุนทรมนูกิจ

นางสาวปวีนา นราอินทร์

แผนกพัฒนาเครือข่าย และ แผนกสนับสนุนเทคนิค

อาจารย์สุรเชษฐ์ แดงเอียด

แผนกพัฒนาเครือข่าย และ แผนกสนับสนุนเทคนิค


นายรณกร มโนเกื้อกูล

นายชนวิจารย์ สุขสวัสดิ์

นายณัฐพงศ์ นฤภัย

นายคงนัฐ ปานามะ