วัตถุประสงค์ / ปณิธาน

  • เพื่อเป็นศุนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์ในด้านบริหารการศึกษาและระบบปฏิบัติการต่างๆให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  • เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและคณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์

  • เพื่อให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและงานทางวิชาการแก่คณาจารย์

  • เพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

  • เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

  • เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับระบบงานของมหาวิทยาลัย

  • เพื่อเป้นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านบริหาร การบริการวิชาการและการบริการข้อมูล เพื่อการปฏิบัติการต่างๆ

  • เพื่อให้การบริหารงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ