บริการยืมอุปกรณ์และห้องเรียนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Notebook (จำนวนจำกัด)

ห้องบัทึกวีดีโอ

ห้องถ่ายภาพ (ห้อง Media Lab)

งานสนับสนุนเทคนิค

 • ให้คำปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • ให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • ให้คำปรึกษาในการจัดซื้อ สรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงานของแต่ละหน่วยงาน

 • ให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

 • บำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

 • บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

 • ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์

 • เพิ่มจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตตามหน่วยงานต่าง ๆ

ภาระหน้าที่ Programmer

 • พัฒนาระบบตามความต้องการของหน่วยงาน

 • จัดซื้อ – สรรหา ซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับระบบงานของหน่วยงาน

 • ให้คำปรึกษา ดูแล บำรุงรักษาระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้พัฒนา

 • ร่วมมือกับหน่วยงาน / บริษัทภายนอก เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบที่จัดซื้อจากหน่วยงาน / บริษัทภายนอกงานอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 • หน่วยงานที่ต้องการความรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถแจ้งความประสงค์ โดยทำบันทึกขอจัดฝึกอบรม ถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางแจ้งปัญหา

ซ่อมบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญหาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 028074500 ต่อ 354 ,357

line : IT Help desk