วัตถุประสงค์


1. เพื่อเป็นศุนย์กลางในการให้บริการคอมพิวเตอร์ในด้านบริหารการศึกษาและระบบปฏิบัติการต่างๆ
  ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและคณะต่างๆ 
  ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์

3. เพื่อให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและงานทางวิชาการแก่คณาจารย์

4. เพื่อส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

6. เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับระบบงานของมหาวิทยาลัย

7. เพื่อเป้นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านบริหาร การบริการวิชาการ
  และการบริการข้อมูล เพื่อการปฏิบัติการต่างๆ

8. เพื่อให้การบริหารงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ