บริการยืมอุปกรณ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

                                    เครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวนจำกัด)
                                    เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (Dot Matrix Printer)
                                    เครื่องฉายภาพผ่านคอมพิวเตอร์ (Projector)
                                    กล้องดิจิตอล

          บุคลากรที่ต้องการยืมอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ทำบันทึกแจ้งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามขั้นตอน (แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์) โดยระบุรายละเอียดงานที่นำไปใช้ อุปกรณ์ที่ต้องการยืม ระยะเวลาที่ต้องการยืม - ส่งคืน สถานที่ติดตั้งใช้งาน ทั้งนี้การยืมควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และผู้ยืมต้องตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเสมอ

การยืมอุปกรณ์แต่ละครั้งต้องกรอกแบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืม – คืน อุปกรณ์ทุกครั้ง

งานสนับสนุนเทคนิค ดังนี้

                                ให้คำปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
                                ให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                                ให้คำปรึกษาในการจัดซื้อ สรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงาน
                                   ของแต่ละหน่วยงาน
                                ให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
                                บำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
                                บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
                                ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์
                                เพิ่มจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตตามหน่วยงานต่าง ๆ

งานให้คำปรึกษา ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2807-4500 ต่อ 357 หรือ 354 ในเวลาทำการ

           งานบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และงานดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้ 2 แบบคือ

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคนิคของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์ 

      หมายเลข 0-2807-4500 ต่อ 357 หรือ 354

  2. ทำบันทึก ถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามขั้นตอน

           งานติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้ทำบันทึกขออนุมัติเพิ่มจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ตถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามขั้นตอน พร้อมแผนผังการติดตั้ง

   ภาระหน้าที่ Programmer

งานพัฒนาระบบ ดังนี้

                                  พัฒนาระบบตามความต้องการของหน่วยงาน
                                  จัดซื้อ – สรรหา ซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับระบบงานของหน่วยงาน
                                  ให้คำปรึกษา ดูแล บำรุงรักษาระบบที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้พัฒนา
                                  ร่วมมือกับหน่วยงาน / บริษัทภายนอก เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบที่จัดซื้อ
                                    จากหน่วยงาน / บริษัทภายนอก

           หน่วยงานใดต้องการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำระบบงานใหม่ หรือโปรแกรมที่รองรับระบบงานของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ สามารถทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขั้นตอน นอากจากนั้นยังสามารถขอคำปรึกษาในการใช้งาน ดูแล และบำรุงรักษาระบบ ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ต่อ 354, 357 ได้ตลอดเวลาทำการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

          หน่วยงานที่ต้องการความรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถแจ้งความประสงค์ โดยทำบันทึกขอจัดฝึกอบรม ถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ