Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) คืออะไร


       ประกาศนียบัตรนี้มุ่งเน้นที่สถานที่ทำงานทั่วโลกที่มีความต้องการผู้มีทักษะการใช้งาน Microsoft Office โดยมีการคาดหมายกันว่าจะมีการเติบโต อย่างต่อเนื่องซึ่งประกาศนียบัตร Microsoft Certified Application Specialist (MCAS) ได้พัฒนามาจาก Microsoft Office Specialist (MOS) และมีการออกแบบ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจด้วย

ประมวลภาพ การแข่งขัน Mos Olympic 2010 รอบภูมิภาค

 
 
 
 
ประมวลภาพ การแข่งขัน Mos Olympic 2010 ระดับประเทศ