คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

                เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้